List żelazny

pióro-kajdanki-kałamarz

Gdy oskarżony za granicą przebywa,
to nie zawsze oznacza, że się ukrywa.
Może bowiem o list żelazny wystąpić,
by do obrony z wolnej stopy przystąpić.
Jest on gwarancją na wolności przebywania
aż do prawomocnego zakończenia postępowania.
Dokument ten sąd okręgowy wydaje,
gdy oskarżony na jego warunki przystaje.
Musi się więc stawiać na każde wezwanie,
aby było widoczne jego staranie.
Nadto nie może bez sądu pozwolenia
zmieniać miejsca pobytu w kraju położenia
ani do fałszywych zeznań innych nakłaniać
lub w inny bezprawny sposób proces przysłaniać.
Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego
od złożenia poręczenia majątkowego.
W razie na wezwanie się niestawienia
bez odpowiedniego usprawiedliwienia
lub gdy nastąpi innych warunków naruszenie,
sąd o odwołaniu listu wyda orzeczenie.
Jeśli poręczenie majątkowe złożono,
to w tej sytuacji je utracono.
List żelazny ma metaforyczne znaczenie,
gdyż na czas procesu oznacza z kajdan uwolnienie.

*Podstawa prawna: art. 281-283 Kodeksu postępowania karnego z dnia 6 VI 1997r. (Dz.U. z 2020r. poz. 30).

Komentarze

Najpopularniejsze posty