Zatarcie skazania

zatarcie-zamazanie

Instytucja prawna zatarcia skazania
przyjmuje fikcję skazanego niekarania.
Po zawartych w ustawie przesłanek spełnieniu,
wpis o skazaniu w KRK* ulega skreśleniu.
Czasem zatarcie z mocy prawa następuje,
nawet gdy skazany tego nie oczekuje.
Dzieje się tak, gdy czyn przez sąd uwzględniony
nie jest już pod groźbą kary zabroniony,
bądź gdy pomyślnie okres próby upłynął
i szósty miesiąc od tego czasu minął,
jeżeli karę w orzeczeniu wymierzono,
lecz jej wykonanie warunkowo zawieszono.
Również 10 lat od wykonania, darowania
lub od momentu przedawnienia wykonania,
zaciera się kara pozbawienia wolności,
bez wymogu niczyjej w tej sprawie aktywności.
W przypadku od wymierzenia kary odstąpienia,
zatarcie jest po roku od prawomocnego orzeczenia.
Możliwe jest też zatarcie na wniosek skazanego,
jeśli przestrzegał on porządku prawnego,
kara nie przekraczała 3 lat wolności pozbawienia
i upłynęło 5 lat od jej wymierzenia.
Nie zaciera się jednak kary pozbawienia wolności
za przestępstwo przeciwko seksualnej wolności
lub obyczajności na szkodę małoletniego,
ukończonych 15 lat niemającego.
Nadto zaciera się od wykonania, darowania
lub od momentu przedawnienia wykonania,
po 3 latach kara wolności ograniczenia,
natomiast po roku fakt grzywny orzeczenia.
W razie orzeczenia przepadku, grzywny, środka karnego,
kompensacyjnego lub zabezpieczającego,
nie można zatrzeć kary przed ich wykonaniem,
przedawnieniem wykonania albo darowaniem.
Jeżeli przestępstwa w zbiegu nie pozostawały
lub nowe czyny przestępne przed zatarciem powstały,
to wydłuży się czas na zatarcie oczekiwania,
bo można tylko jednocześnie zatrzeć wszystkie skazania.
Zatarcie skazania jest istotne dla skazanego,
gdyż może się on określać mianem niekaranego! 

* KRK - Krajowy Rejestr Karny

** Podstawa prawna: art. 76, 106, 106a, 107, 108 Kodeksu karnego z dnia 6 VI 1997r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)

Komentarze

Najpopularniejsze posty